GS27 EGR VALVE CLEANER 400 ml - Čistič EGR ventilů

430 Kč 355,37 Kč bez DPH
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
17.7.2024

GS27 EGR VALVE CLEANER je velmi účinný čistič EGR ventilů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

GS27 EGR VALVE CLEANER

Nettoyant vanne EGR

Čistič EGR ventilů

 

Výhody GS27 čističe EGR ventilů:  

 

GS27Rozpouští špínu a odstraňuje usazeniny všeho druhu, které mohou být na sacích ventilech a EGR ventilu.

GS27Může zcela eliminovat výměnu ventilu EGR.

GS27Snižuje spotřebu paliva.

GS27Zlepšuje akceleraci vozidla.

GS27Lze použít bez demontáže ventilu EGR.

 

APLIKACE:

Čistič EGR ventilů lze použít na:

  • Všechny vznětové motory HDI, TDCI, Common Rail a Turbo-motory vyrobené od roku 1996.
  • Všechny benzínové motory vybavené ventilem EGR.  

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Bez demontáže EGR ventilu:

1. Výrobek používejte, když je motor zahřátý a běží mezi 1500 a 2000 otáčkami za minutu.

2. Produkt nastříkejte krátkými stisky (přibližně 3 až 5 s) do potrubí přívodu vzduchu (trubky přívodu vzduchu) co nejblíže EGR ventilu.

3. Vždy počkejte mezi každým nástřikem, až se rychlost otáček motoru ustálí.

4. Postup opakujte, dokud aerosol zcela nevypotřebujete.

5. Jakmile je aerosol prázdný, zvyšte několikrát rychlost otáček motoru na 3000 otáček/min.  

S demontáži EGR ventilu:

1. Demontujte ventil EGR.

2. Nastříkejte dostatečné množství produktu na EGR ventil. Zároveň se však vyvarujte nástřiku na elektrické a pneumatické části ventilu.

3. Počkejte 2–3 minuty a poté důkladně EGR ventil otřete.

4. V případě potřeby operaci několikrát opakujte.

5. Znovu namontujte ventil EGR.  

 

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (při vdechování). Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/… Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

606607601

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.