GS27 ESSENCE DETOX 1 L - Aditivum pro benzínové motory

1 550 Kč 1 280,99 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.5.2024

GS27 ESSENCE DETOX představuje kompletní řešení pro vyčištění a trvalé ošetření benzínového motoru.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

GS27 ESSENCE DETOX

Essence Détox

Aditivum - čistič pro benzínové motory

 

Kompletní řešení pro vyčištění a trvalé ošetření benzínového motoru.

Výhody GS27 ESSENCE DETOX jsou:

 

GS27Čistí vnitřní motorový prostor bez nutnosti demontáže vstřikovačů nebo karburátoru, ventilů atd.

GS27Odstraňuje saze a vodní kámen způsobující ucpání např. turba, EGR ventilu či vstřikovačů.

GS27Umožňuje rychlou a úplnou regeneraci DPF (filtr pevných částic).

GS27Obnovuje původní výkon motoru.

GS27Snižuje emise škodlivých látek.

GS27Snižuje spotřebu paliva.

GS27Snižuje kouřivost.

GS27Kompatibilní i s vozidly vybavenými karburátorem.

GS27Dlouhodobý účinek.

Pomáhá předcházet nákladným mechanickým opravám v servisu.  

 

APLIKACE:

Je účinný u všech benzínových motorů staré i nové generace (karburátor nebo vstřikování, turba atd.).

 

NÁVOD K POUŽITÍ:

Jedna láhev ošetří 40 až 60 litrů benzínového paliva.

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte.

2. Nalijte obsah láhve do palivové nádrže před doplňováním paliva.

3. Poté jeďte 20–30 minut a pravidelně nechte vystoupat otáčky nad 3000 otáček/min.

Operace by se měla opakovat každých 15 000 km a nejméně jednou za 2 roky.  

 

NEBEZPEČÍ:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození dýchacího systému. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal, obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

601607608606

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.